Školské platby

IBAN: SK3209000000005117522323

Materská škola Tupolevova 20, 851 01 Bratislava

                                                                                           Zákonným zástupcom detí

                                                                                                 MŠ Tupolevova 20

851 01 Bratislava

ROZHODNUTIE

       Riaditeľka Materskej školy Tupolevova 20, 851 01 Bratislava – Petržalka, v zmysle zákona NR SR č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, § 28 ods.6 a VZN Mestskej časti Bratislava – Petržalka č.7/2019.

s t a n o v u j e m

od 1.11.2019  výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy na jedno dieťa podľa osobitného predpisu v sume  30,- € mesačne pre deti s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava – Petržalka minimálne 1 rok pred nástupom do materskej školy.

V ostatných prípadoch je výška príspevku  100,- €. Zákonný zástupca môže požiadať o poskytnutie zľavy z príspevku vo výšte 70%  do 15 dní od doručenia rozhodnutia o prijatí dieťaťa (pre deti prijaté v priebehu školského roka) cez podateľňu Miestneho úradu mestskej časti alebo v elektronickej podobe.

Mesačný príspevok stanovený podľa § 28 ods.4 na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.

Príspevok podľa ods.7 a 8 !28 vyššie uvedeného zákona sa neuhrádza za dieťa:

  • ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
  • ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi,
  • ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
  • ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
  • ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými vážnymi dôvodmi.

                                                                                                                    Mgr.Zuzana Michaleková

                                                                                                           Riaditeľka MŠ

Dodatok č.1/2019 ku školskému poriadku MŠ Tupolevova 20,  ktorým sa mení a  dopĺňa  článok 3, bod 3.12. „Úhrada poplatkov v materskej škole“

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 15/2019  zo dňa  30.09.2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 zo dňa 17.04.2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení  všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2013,  všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2015, všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2019  a  všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2019

 V § 5 odsek 5 znie:

„(5) Plnú sumu úhrady za stravu uhrádza:

  1. zákonný zástupca za dieťa materskej školy, ktoré navštevuje nižší ako posledný ročník pred plnením povinnej školskej dochádzky a nemá nárok na dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom,
  2. zákonný zástupca za neodobratú stravu v danom stravovacom dni, ak neodhlásil dieťa alebo žiaka najneskôr do 7:30 h v danom stravovacom dni z poskytovania stravy v školskej jedálni v danom stravovacom dni.“

V § 5 odsek 6 znie:

„(6) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza:

  1. príspevok na režijné náklady vo výške 0,40 €/deň/dieťa/žiak za odobratú stravu a za neodobratú stravu v danom stravovacom dni, ak neodhlásil dieťa alebo žiaka najneskôr do 7:30 h v danom stravovacom dni z poskytovania stravy v školskej jedálni v danom stravovacom dni,
  2. príspevok na režijné náklady vo výške 0,40 €/deň/dieťa/žiak za podanie stravy prostredníctvom školskej jedálne, ak je táto strava zabezpečená zákonným zástupcom dieťaťa alebo žiaka donáškou.“

Čl. II

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť  22.10.2019.

„V súvislosti s prijatou zmenou VZN č. 15/2019 zo dňa 30. 9. 2019 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach sa mení čas dokedy je potrebné dieťa/ žiaka odhlásiť zo stravovania nasledovne:

–    odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 7,30 hod. v danom stravovacom dni,

–    v zmysle zákona 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR dieťa, ktoré má rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,  má nárok na stravu za poplatok znížený o sumu 1,20 € iba v prípade ak splnil dve podmienky –  zúčastnil sa  výchovno – vzdelávacieho procesu v škole a odobral obed,

–   zákonný zástupca je povinný v prípade neúčasti svojho  dieťaťa na výchovno-vzdelávacom procese dieťa/žiaka zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť plnú sumu príspevku na stravovanie (poplatok za potraviny aj režijné náklady) ,

–    v prípade,  že stravník nebude zo stravy odhlásený niekoľko dní, zákonný zástupca uhrádza stravu za všetky dni neprítomnosti dieťaťa v škole,

–    vypúšťa sa podmienka, že v prvý deň choroby dieťaťa si môže zákonný zástupca obed odobrať do obedára,  nakoľko pri zmene času odhlasovania je táto možnosť bezpredmetná

–    za neodobratú, alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje

Mgr.Zuzana Michaleková

Riaditeľka MŠ