Školské platby

IBAN: SK3209000000005117522323

Variabilný symbol – pridelený individuálny kód dieťaťa

Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva rodič na čiastočnú úhradu výdavkov mesačne na jedno dieťa príspevok vo výške  25.- EUR pre jedno nezaopatrené dieťa. Príspevok uhrádza rodič materskej škole vopred, najneskôr do 10. dňa vpríslušnom kalendárnom mesiaci. Rodič je povinný príspevok uhradiť v uvedenom termíne a predložiťtriednej učiteľke doklad o úhrade. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa ak:

a) má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky

b) rodič dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu

c) je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu

d) má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo vážnych rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom

e) nenavštevuje materskú školu v čase prerušenia prevádzky počas letných prázdnin Počas dochádzky dieťaťa do materskej školy v čase letných prázdnin rodič uhrádza plnú výšku príspevku.

Pomernú časť určeného príspevku uhrádza rodič v prípade, že bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená závažnými dôvodmi zriaďovateľa bez možnosti zaradenia dieťaťa do náhradnej materskej školy.