Školské platby

IBAN: SK3209000000005117522323

PLATBY ZA POBYT DIEŤAŤA V MŠ od 1.9.2019

Školský poplatok (na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach) v mesiaci
september,október 2019 pre všetky deti: 30,- € (27,- €)

Číslo účtu: SK32 0900 0000 0051 1752 2323
Úhrada k 10. dňu v aktuálnom mesiaci.

Od 1.11.2019 bude vyššie uvedený poplatok pre deti
s trvalým pobytom v Petržalke, dlhším ako jeden rok,
nezmenený. Pre deti s trvalým pobytom mimo
Petržalky bude výška poplatku 100,- €.

Do 15.9. je možné podať žiadosť o poskytnutie zľavy
v podateľni Miestneho úradu Bratislava Petržalka.
Žiadosť si môžete stiahnuť na webovej stránke MČ
Petržalka .

Materská škola Tupolevova 20, 851 01 Bratislava

                                                                                                 Zákonným zástupcom detí

                                                                                                 MŠ Tupolevova 20

                                                                                                 851 01 Bratislava

                                                                                                 V Bratislave 28.8.2019

ROZHODNUTIE

Riaditeľka Materskej školy Tupolevova 20, 851 01 Bratislava – Petržalka, v zmysle zákona NR SR č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, § 28 ods.6 a VZN Mestskej časti Bratislava – Petržalka č.7/2019 a č.8/2019.

s t a n o v u j e m

od 1.9.2019  do 31.10.2019 výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy na jedno dieťa podľa osobitného predpisu v sume  30,- € mesačne.

Poplatok sa znižuje za druhé dieťa v MŠ o 3,- € menej zo základnej výšky príspevku, na tretie dieťa o 5,- € menej zo základnej výšky príspevku a na každé ďalšie dieťa kumulatívne menej zo základnej výšky príspevku. Zníženie príspevku sa neuplatňuje na dieťa, ktoré má súrodenca jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

 Mesačný príspevok stanovený podľa § 28 ods.4 na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.

Príspevok podľa ods.7 a 8 !28 vyššie uvedeného zákona sa neuhrádza za dieťa:

  • ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
  • ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi,
  • ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
  • ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
  • ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými vážnymi dôvodmi.

                                                                                                    Mgr.Zuzana Michaleková

                                                                                                                  Riaditeľka MŠ

Materská škola Tupolevova 20, 851 01 Bratislava

                                                                                              Zákonným zástupcom detí

                                                                                                 MŠ Tupolevova 20

                                                                                                 851 01 Bratislava

                                                                                                 V Bratislave 28.8.2019

ROZHODNUTIE

       Riaditeľka Materskej školy Tupolevova 20, 851 01 Bratislava – Petržalka, v zmysle zákona NR SR č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, § 28 ods.6 a VZN Mestskej časti Bratislava – Petržalka č.7/2019.

s t a n o v u j e m

od 1.11.2019  výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy na jedno dieťa podľa osobitného predpisu v sume  30,- € mesačne pre deti s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava – Petržalka minimálne 1 rok pred nástupom do materskej školy.

Poplatok sa znižuje za druhé dieťa v MŠ o 3,- € menej zo základnej výšky príspevku, na tretie dieťa o 5,- € menej zo základnej výšky príspevku a na každé ďalšie dieťa kumulatívne menej zo základnej výšky príspevku. Zníženie príspevku sa neuplatňuje na dieťa, ktoré má súrodenca jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

V ostatných prípadoch je výška príspevku  100,- €. Zákonný zástupca môže požiadať o poskytnutie zľavy z príspevku vo výšte 70%  pre školský rok do 15.septembra, alebo do 15 dní od doručenia rozhodnutia o prijatí dieťaťa (pre deti prijaté v priebehu školského roka) cez podateľňu Miestneho úradu mestskej časti alebo v elektronickej podobe.

Mesačný príspevok stanovený podľa § 28 ods.4 na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.

Príspevok podľa ods.7 a 8 !28 vyššie uvedeného zákona sa neuhrádza za dieťa:

  • ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
  • ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi,
  • ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
  • ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
  • ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými vážnymi dôvodmi.

                                                                                                                    Mgr.Zuzana Michaleková

                                                                                                                    Riaditeľka MŠ