Školské platby

IBAN: SK3209000000005117522323

Variabilný symbol – pridelený individuálny kód dieťaťa

Riaditeľka Materskej školy Tupolevova 20, 851 01 Bratislava – Petržalka, v zmysle zákona NR SR č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, § 28 ods.6 a VZN Mestskej časti Bratislava – Petržalka č.4/2019 zo dňa 26.3.2019 stanovujem od 1.5.2019 výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy na jedno dieťa podľa osobitného predpisu v sume  30,- € mesačne.

Poplatok sa znižuje za druhé dieťa v MŠ o 3,- € menej zo základnej výšky príspevku, na tretie dieťa o 5,- € menej zo základnej výšky príspevku a na každé ďalšie dieťa kumulatívne menej zo základnej výšky príspevku. Zníženie príspevku sa neuplatňuje na dieťa, ktoré má súrodenca jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

Mesačný príspevok stanovený podľa § 28 ods.4 na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.

Príspevok podľa ods.7 a 8 !28 vyššie uvedeného zákona sa neuhrádza za dieťa:

  • ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
  • ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi,
  • ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
  • ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
  • ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými vážnymi dôvodmi.

                                                                                                                    Mgr.Zuzana Michaleková

                                                                                            Riaditeľka MŠ