Materská škola, Tupolevova 20, 851 01 Bratislava

OZNÁMENIE

o mieste a termíne prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v MŠ Tupolevova 20, Bratislava-Petržalka  pre školský rok 2020/2021

V zmysle § 59 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“) prijímanie detí do MŠ Tupolevova 20  sa uskutoční   v termíne od 27. apríla do 30. apríla 2020 v nižšie uvedených časoch:

27. – 28. apríla 2020  od 10.30 do 16.45 hod.

29. – 30. apríla 2020  od  11.00 do 15.00 hod.

Na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov detí sa do MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len „mestská časť“), v zmysle§ 59 ods. 1 školského zákona, budú prijímať:

a) spravidla deti vo veku od 3 rokov do 6 rokov ich veku,

b) prednostne deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a majú v nasledujúcom školskom roku plniť povinnú školskú dochádzku (deti, ktoré do 31.08. 2020 dovŕšia 5 rokov),

c) prednostne deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Ostatné podmienky prijímania detí  do MŠ Tupolevova 20 v zmysle § 3 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. určené riaditeľkou MŠ  po prerokovaní s pedagogickou radou školy dňa 10.2.2020 sú:

d) v prípade zvýšeného počtu žiadostí o prijatie do materskej školy budú uprednostnení súrodenci už chodiacich detí do materskej školy Tupolevova 20.

Pri prijímaní detí zákonní zástupcovia detí predložia žiadosť o prijatie dieťaťa  na predprimárne vzdelávanie v MŠ s potvrdením o zdravotnom stave – tlačivo „Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole s vyučovacím jazykom slovenským“. Žiadosť je zverejnená a dá sa stiahnuť z internetovej stránky www.petrzalka.sk v oblasti školstvo a z  internetových stránok jednotlivých MŠ.   Žiadosť môže poskytnúť aj príslušná MŠ.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ oznámi riaditeľka MŠ zákonným zástupcom detí najneskôr do 18. 06. 2020.

Bližšie informácie k prijímaniu detí do MŠ poskytne zákonným zástupcom detí riaditeľka MŠ, alebo pedagogická zamestnankyňa poverená zastupovaním riaditeľky MŠ.

V  Bratislave 15.2.2020  

                                                       Mgr.Zuzana Michaleková

                                                                              Riaditeľka MŠ