Oznam o mieste a termíne prijímania detí na predprimárne vzdelávanie
v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka
pre školský rok 2018/2019   Oznam_o_prijimani_deti_do_MS_2018_2019-1

 

MATERSKÁ ŠKOLA, Tupolevova 20, 851 01 Bratislava

/ výchovný jazyk slovenský /

oznamuje  rodičovskej  verejnosti

PRIJÍMANIE   D E T Í

 na predprimárne vzdelávanie k  šk. roku  2018/2019

V zmysle § 59 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len školský zákon) Vám oznamujeme, že prijímanie detí do materskej školy Tupolevova  č. 20, 851 01 Bratislava v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka sa uskutoční

v termíne od 16. apríla do 27. apríla 2018

V dňoch: 16.04. 2018 v čase od 8,00 – do 17,00 hod.

                   17.04. 2018 v čase od 8,00 – do 15,00 hod.

a v nasledujúcich dňoch v čase od. 11,00 – do 13, 00 hod.

/alebo po dohode s riaditeľkou MŠ/.

 

Pri prijímaní detí zákonný zástupca dieťaťa  predloží:

  1. Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ s potvrdením o zdravotnom stave od všeobecného lekára pre deti a dorast. Žiadosť podaná bez tohto potvrdenia nie je úplná a nie je akceptovateľná. (tlačivo si zákonný zástupca môže vyzdvihnúť osobne v MŠ, alebo stiahnuť z internetovej stránky petrzalka.skŽiadosť musí byť podpísaná zákonným zástupcom dieťaťa a čitateľne vyplnená.

 

  1. Žiadosť odovzdá riaditeľke MŠ, alebo zástupkyni riaditeľky MŚ.
  1. Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole oznámi riaditeľka MŠ zákonným zástupcom detí najneskôr do 15. júna 2018.

Do špeciálnych tried v MŠ možno podať  žiadosť o prijatie aj dieťaťa so zdravotným postihnutím a zdravotným oslabením (ľahko mentálne, zmyslovo alebo telesne postihnuté, s narušenou komunikačnou schopnosťou, deti s poruchami správania do MŠ Turnianska, deti s autizmom do MŠ Iľjušinova a deti s poruchami výživy do MŠ Pifflova). V zmysle § 59 ods. 5 školského zákona o prijatí dieťaťa so zdravotným postihnutím rozhoduje riaditeľka MŠ po vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím aj s vyjadrením príslušného odborného lekára.

Ostatné podmienky prijímania detí v zmysle § 3 vyhlášky č. 306/2008 o materskej školy v znení vyhlášky č. 308/2009 Z.z. po prerokovaní s pedagogickou radou dňa:25.01.2018

V prípade, že počet žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ bude vyšší ako umožňuje kapacita materskej školy, prednostne budú prijatí

  • súrodenci už umiestnených detí v materskej škole, ktoré spĺňajú podmienky

v bodoch a) až c).

Bližšie informácie k prijímaniu detí podá zákonným zástupcom riaditeľstvo MŠ Tupolevova č.20 Bratislava:

  • 0903 519 007
  • e-mail mstupolevova@gmail.com

                                                                                                     Miroslava Bédiová

                                                                                                     Poverená vedením MŠ

 

Ž I A D O S Ť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie  v materskej škole s vyučovacím jazykom slovenským   Ziadost_o_prijatie_do_materskej_skoly