Materská škola, Tupolevova 20, 851 01 Bratislava


OZNÁMENIE
o mieste a termíne prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v MŠ Tupolevova 20,
Bratislava-Petržalka pre školský rok 2019/2020

V zmysle § 59 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“) prijímanie detí do MŠ Tupolevova 20 sa uskutoční v termíne od 8. apríla do 16. apríla 2019 v nižšie uvedených časoch:

8. – 10.apríla 2019 od 10.30 do 16.30 hod.
11. – 12.apríla 2019 od 11.00 do 15.30 hod.
15. – 16.apríla 2019 od 11.00 do 13.30 hod.

Na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov detí sa do MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len „mestská časť“), v zmysle§ 59 ods. 1 školského zákona, budú prijímať:
a) spravidla deti vo veku od 3 rokov do 6 rokov ich veku,
b) prednostne deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a majú v nasledujúcom školskom roku
plniť povinnú školskú dochádzku (deti, ktoré do 31.08. 2019 dovŕšia 5 rokov),
c) prednostne deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deti
s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Ostatné podmienky prijímania detí do MŠ Tupolevova 20 v zmysle § 3 vyhlášky č. 306/2008 Z. z.
o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. určené riaditeľkou MŠ po prerokovaní s pedagogickou radou školy dňa 12.2.2019 sú:
d) v prípade zvýšeného počtu žiadostí o prijatie do materskej školy budú uprednostnení súrodenci už chodiacich detí do materskej školy Tupolevova 20.

Pri prijímaní detí zákonní zástupcovia detí predložia žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ s potvrdením o zdravotnom stave – tlačivo „Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole s vyučovacím jazykom slovenským“ . Žiadosť je zverejnená a dá sa stiahnuť z internetovej stránky www.petrzalka.sk v oblasti školstvo a z internetových stránok jednotlivých MŠ. Žiadosť môže poskytnúť aj príslušná MŠ.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
v MŠ oznámi riaditeľka MŠ zákonným zástupcom detí najneskôr do 14. 06. 2019.
Bližšie informácie k prijímaniu detí do MŠ poskytne zákonným zástupcom detí
riaditeľka MŠ, alebo pedagogická zamestnankyňa poverená zastupovaním riaditeľky MŠ.

V  Bratislave 15.2.2019

Mgr.Zuzana Michaleková
Riaditeľka MŠ