Materská škola, Tupolevova 20, 851 01 Bratislava

OZNÁMENIE

o zmene termínov a postupu o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v MŠ Tupolevova 20, Bratislava-Petržalka  pre školský rok 2020/2021

Na základe Rozhodnutia číslo 2020/10610:1-A1030 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa budú podávať  

v termíne od 30. apríla do 31. mája 2020 

za podmienok:

  1. podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej materskej školy s dodržiavaním hygienicko-epidemiologických opatrení,
  2. potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt,
  3. ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného  poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenie výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt. 

Materská škola Tupolevova 20 bude prijímať žiadosti o prijatie dieťaťa bezkontaktne. 

Žiadosť zákonný zástupca podá:

  1. e-mailom na adresu materskej školy v termíne od 30. 04. 2020 do 31. 05. 2020, 
  2. osobne, jeden zákonný zástupca vloží do pripravenej papierovej schránky v Materskej škole Iľjušinova 1 žiadosť, za dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení v termínoch 04. 05. 2020, 11. 05. 2020, 18. 05. 2020, 25. 05. 2020 od 13:00 h do 15:00 h. 

Na žiadosti musí byť napísané, že žiadate o prijatie dieťaťa do MŠ Tupolevova 20.  Na žiadosti tiež do poznámky uveďte, či si podávate žiadosť aj na inú materskú školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka, ak áno, uveďte na ktorú.  Ak  ide o žiadosť dieťaťa so špeciálno-výchovno-vzdelávacími potrebami  alebo  dieťaťa s poruchami výživy, túto informáciu tiež uveďte do poznámky.

Žiadosť je zverejnená a dá sa stiahnuť z  internetovej stránky www.petrzalka.sk v oblasti  školstvo a z internetových stránok jednotlivých MŠ. 

Na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov detí sa do MŠ Tupolevova 20, v zmysle § 59 ods. 1 školského zákona, budú prijímať:

a) spravidla deti vo veku od 3 rokov do 6 rokov ich veku,

b) prednostne deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a majú v nasledujúcom školskom roku plniť povinnú školskú dochádzku (deti, ktoré do 31.08. 2020 dovŕšia 5 rokov),

c) prednostne deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Ostatné podmienky prijímania detí  do MŠ Tupolevova 20 v zmysle § 3 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. určené riaditeľkou MŠ  po prerokovaní s pedagogickou radou školy dňa 10.2.2020 sú:

d) v prípade zvýšeného počtu žiadostí o prijatie do materskej školy budú uprednostnení súrodenci už chodiacich detí do materskej školy Tupolevova 20.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ oznámia vedúci pedagogickí zamestnanci MŠ zákonným zástupcom detí najneskôr  do 30. 06. 2020. 

V Bratislave  30.3.2020                                                 Mgr. Zuzana Michaleková

                                                                                                        Riaditeľka MŠ