MATERSKÁ ŠKOLA, Tupolevova 20, 851 05 Bratislava

/ výchovný jazyk slovenský /
oznamuje  rodičovskej  verejnosti

PRIJÍMANIE   D E T Í

na predprimárne vzdelávanie k  šk. roku  2017/2018

V zmysle § 59 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len školský zákon) Vám oznamujeme, že prijímanie detí do materskej školy Tupolevova č. 20, 851 05 Bratislava v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka sa uskutoční

v termíne od 19. apríla do 3. mája 2017
v dňoch: 19. 04. 2017 v čase od 8,00 – do 17,00 hod.
04. 2017 v čase od 8,00 – do 15,00 hod.
a v nasledujúcich dňoch v čase od. 11,00 – do 13, 00 hod.
/alebo po dohode s riaditeľkou MŠ/.

Pri prijímaní detí zákonný zástupca dieťaťa  predloží:

  1. Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ s potvrdením o zdravotnom stave od všeobecného lekára pre deti a dorast. Žiadosť podaná bez tohto potvrdenia nie je úplná a nie je akceptovateľná. (tlačivo si zákonný zástupca môže vyzdvihnúť osobne v MŠ, alebo stiahnuť z internetovej stránky  petrzalka.skŽiadosť musí byť podpísaná zákonným zástupcom dieťaťa a čitateľne vyplnená.
  1. Žiadosť odovzdá riaditeľke MŠ.
  1. Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole oznámi riaditeľka MŠ zákonným zástupcom detí najneskôr do 9. júna 2017.

Do špeciálnych tried v MŠ možno podať  žiadosť o prijatie aj dieťaťa so zdravotným postihnutím a zdravotným oslabením (ľahko mentálne, zmyslovo alebo telesne postihnuté, s narušenou komunikačnou schopnosťou, deti s poruchami správania do MŠ Turnianska, deti s autizmom do MŠ Iljušinova a deti s poruchami výživy do MŠ Pifflova). V zmysle § 59 ods. 5 školského zákona o prijatí dieťaťa so zdravotným postihnutím rozhoduje riaditeľka MŠ po vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím aj s vyjadrením príslušného odborného lekára.

Na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov detí sa do MŠ Tupolevova 20, Bratislava v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Petržalka v zmysle  § 59 od. 1 školského zákona  budú prijímať:

 

a/ spravidla deti vo veku 3 rokov (deti, ktoré v roku 2017 dovŕšia vek 3 rokov) do 6 rokov ich veku,
b/ prednostne deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a majú v nasledujúcom školskom roku plniť povinnú školskú dochádzku,
c/ prednostne deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, a deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Ostatné podmienky prijímania detí v zmysle § 3 vyhlášky č. 306/2008 o materskej školy v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. po prerokovaní s pedagogickou radou zo dňa:..18.01.2017…………

V prípade, že počet žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ bude vyšší ako umožňuje kapacita materskej školy, prednostne budú prijatí:

  • súrodenci už umiestnených detí v materskej škole, ktoré spĺňajú podmienky v bodoch a) až c).

Bližšie informácie k prijímaniu detí podá zákonným zástupcom riaditeľstvo MŠ  Tupolevova 20,  Bratislava:

  • 0903436174
  • e-mail mstupolevova@gmail.com

Miroslava Bédiová
poverená vedením MŠ