Oznamy pre rodičov

Dodatok č.1/2019 ku školskému poriadku MŠ Tupolevova 20,  ktorým sa mení a  dopĺňa  článok 3, bod 3.12. „Úhrada poplatkov v materskej škole“

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 15/2019  zo dňa  30.09.2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 zo dňa 17.04.2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení  všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2013,  všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2015, všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2019  a  všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2019

 V § 5 odsek 5 znie:

„(5) Plnú sumu úhrady za stravu uhrádza:

 1. zákonný zástupca za dieťa materskej školy, ktoré navštevuje nižší ako posledný ročník pred plnením povinnej školskej dochádzky a nemá nárok na dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom,
 2. zákonný zástupca za neodobratú stravu v danom stravovacom dni, ak neodhlásil dieťa alebo žiaka najneskôr do 7:30 h v danom stravovacom dni z poskytovania stravy v školskej jedálni v danom stravovacom dni.“

V § 5 odsek 6 znie:

„(6) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza:

 1. príspevok na režijné náklady vo výške 0,40 €/deň/dieťa/žiak za odobratú stravu a za neodobratú stravu v danom stravovacom dni, ak neodhlásil dieťa alebo žiaka najneskôr do 7:30 h v danom stravovacom dni z poskytovania stravy v školskej jedálni v danom stravovacom dni,
 2. príspevok na režijné náklady vo výške 0,40 €/deň/dieťa/žiak za podanie stravy prostredníctvom školskej jedálne, ak je táto strava zabezpečená zákonným zástupcom dieťaťa alebo žiaka donáškou.“

Čl. II

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť  22.10.2019.

„V súvislosti s prijatou zmenou VZN č. 15/2019 zo dňa 30. 9. 2019 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach sa mení čas dokedy je potrebné dieťa/ žiaka odhlásiť zo stravovania nasledovne:

–    odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 7,30 hod. v danom stravovacom dni,

–    v zmysle zákona 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR dieťa, ktoré má rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,  má nárok na stravu za poplatok znížený o sumu 1,20 € iba v prípade ak splnil dve podmienky –  zúčastnil sa  výchovno – vzdelávacieho procesu v škole a odobral obed,

–   zákonný zástupca je povinný v prípade neúčasti svojho  dieťaťa na výchovno-vzdelávacom procese dieťa/žiaka zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť plnú sumu príspevku na stravovanie (poplatok za potraviny aj režijné náklady) ,

–    v prípade,  že stravník nebude zo stravy odhlásený niekoľko dní, zákonný zástupca uhrádza stravu za všetky dni neprítomnosti dieťaťa v škole,

–    vypúšťa sa podmienka, že v prvý deň choroby dieťaťa si môže zákonný zástupca obed odobrať do obedára,  nakoľko pri zmene času odhlasovania je táto možnosť bezpredmetná

–    za neodobratú, alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje

Mgr.Zuzana Michaleková

Riaditeľka MŠ

Akcie MŠ

November:

 • 4.11. o 10:00 hod. „Deň materských škôl“ – pochod s hudbou a spevom v okolí MŠ
 • 5.11. o 16:45 hod. Lampiónový sprievod v okolí MŠ (lampióny zabezpečia rodičia)
 • 12.11. o 9:30 hod. „Chorá bábika“ – výchovný koncert
 • 14.11. od 8:30 hod. Vianočné fotenie (podľa objednávky)
 • 12.11. od 8:30 hod. Fotenie s motívmi (objednaní)
 • 18.-22.11. Korčuľovanie (pre prihlásené deti)
 • 25.11. od 15:15 do 17:00 hod. Ochutnávka zdravých nátierok – v jedálni ZŠ
 • 27.11. o 9:00 hod. Divadlo Na hojdačke: Žabí kráľ

Október:

 • 8.10. o 9.30 hod.  Mia Králová: „Farbičkový koncert pre deti“ 
 • 15.10. od  8.30 hod. Jesenné fotenie (podľa objednávky) 
 • 21.-25.10. Plavecký výcvik  (pre prihlásené deti)
 • 24.10. – popoludní  VÝSTAVKA – TVORIVÁ JESEŇ – prehliadka detských výtvorov z prírodnín vytvorených v MŠ aj doma s rodičmi a tekvicových svetlonosov

September:

 • 24.9.  Divadelné predstavenie „Fifo a Vierka na prázdninách“ o 9:30 hod.
 • 30.9. Výlet na Železnú studničku (4-6 ročné deti) o 9:00 hod.