Oznamy pre rodičov

NAJNOVŠIE INFORMÁCIE:

Dodatok č.2/2020 ku školskému poriadku MŠ Tupolevova 20: Dodatok č.2-2020 ku školskému poriadku MŠ Tupolevova 20

Vážení rodičia,

Viacerí ste prejavili záujem o návštevu Vášho dieťaťa v mesiaci jún, avšak  z dôvodu obmedzených kapacitných a personálnych možností nemôžeme vyhovieť všetkým.

Do MŠ budú v júni zaradené prihlásené deti zamestnancov vo výkone na základe čestného prehlásenia (deti príslušníkov polície , ozbrojených síl, hasičského zboru , zdravotníkov, zamestnancov materských a základných škôl) a deti, ktoré 1.9.2020 nastupujú do 1.ročníka ZŠ. Prevádzka materskej školy bude obmedzená. Vyzdvihnúť dieťa z MŠ bude môcť iba osoba žijúca s dieťaťom v spoločnej domácnosti.

Ostatné deti nebudeme môcť umiestniť všetky.

Preto si, prosím Vás, ešte raz dôkladne zvážte, či vo Vašom prípade ide o dieťa osamelého rodiča, ktorý vykonáva prácu na pracovisku (nemá možnosť home officu) a nedokáže zabezpečiť starostlivosť o dieťa alebo o dieťa rodičov, ktorí obaja vykonávajú prácu na pracovisku (nemá možnosť home officu) a nedokážu zabezpečiť starostlivosť o dieťa.  V prípade, ak patríte do tejto kategórie a naďalej prejavujete záujem o umiestnenie dieťaťa, dajte nám vedieť do 28.5.2020 do 10.00 hod. V prípade, že ste svoj pôvodný záujem o MŠ prehodnotili a nemáte záujem o umiestnenie,  dajte nám tiež bezodkladne vedieť do vyššie uvedeného termínu.

Ďakujem za pochopenie a ústretovosť.

S pozdravom

Mgr. Zuzana Michaleková

Povinnosti zákonných zástupcov detí počas prevádzky  materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti  mestskej časti Bratislava-Petržalka do konca školského roka 2019/2020 (do 31.08.2020)

 

Zákonný zástupca: 

 • Dodržiavať prevádzku materskej školy od 7.00 h do 15.00 h.
 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov – 2 metre, dezinfekcia rúk, dezinfekcia obuvi).
 • Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie do konca školského roka 2019/2020 – dodatok školského poriadku.
 • Odovzdáva dieťa výhradne pedagogickému zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme až po zmeraní teploty a na základe záveru ranného zdravotného filtra.
 • Predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie ( tlačivo vyplní v MŠ pri nástupe).
 • Denne pri odovzdaní dieťaťa do materskej školy podpisuje Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa.
 • Rešpektuje pravidlá zákazu nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy.
 • Zabezpečí dieťaťu náhradné rúško do skrinky.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje riaditeľa materskej školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestnym príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
 • Zabezpečí, aby deti do materskej školy prichádzali a odchádzali len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti. V prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov.
 • Pri ceste s dieťaťom do materskej školy riadi opatreniami ÚVRZ SR a pokynmi RÚVZ.
 • Celkový čas zdržiavania sa zákonného zástupcu s dieťaťom v materskej škole (vo vonkajších a vnútorných priestoroch) nesmie presiahnuť 10 minút.
 • V priestoroch materskej školy sa pohybuje vždy v rúšku.

 

Oznam k pripravenému otvoreniu materskej školy: Oznam pre zákonných zástupcov

Čestné prehlásenie zákonného zástupcu dieťaťa: Čestné prehlásenie zákonného zástupcu dieťaťa

Aktuálne informácie a opatrenia UVZSR:
Nový minister školstva Branislav Gröhling 24.3.2020 po rokovaní vlády oznámil, na čom sa dohodol spolu s Úradom verejného zdravotníctva, hlavným hygienikom a krízovým štábom.  Tieto informácie a termíny sú dôležité pre materské školy:
 • Od 30. 03. 2020 majú všetky školy prerušenú prevádzku až do odvolania.
 • Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ bude realizovaný od 15. 04. 2020 do 30. 04. 2020 bez osobnej prítomnosti detí, ideálne elektronickou formou.
 •  Žiadosti na materské školy treba podávať od 30. apríla do 31. mája, ani v tomto prípade nebude potrebné potvrdenie o zdravotnom stave.
Ďalšie dôležité informácie  Vám budem priebežne zasielať.
S pozdravom a želaním pevného zdravia
Mgr. Zuzana Michaleková
Dôležité informácie a opatrenia:

VÁŽENÍ   RODIČIA!

Z dôvodu zvýšenej chorobnosti a výskytu vyššieho počtu respiračných ochorení, ako aj z dôvodu monitorovania chrípky v regióne, bude  v súlade s § 13 h), ods.1 zákona 272/1994 Z.z. a s Metodickým  usmernením  MŠ SR č.15/2005-R  sprísnený vstupný ranný filter detí. V prípade, ak dieťa bude ráno vykazovať známky ochorenia (nádcha, červený noštek od častého čistenia, opuchnuté, červené, tečúce alebo hnisavé oči, kašeľ, teplota), nebude dieťa prevzaté od rodiča do MŠ.  O neprevzatí dieťaťa bude vyhotovený písomný záznam. Dieťa, ktoré neprejde ranným filtrom nastúpi do MŠ len s potvrdením od lekára o zdravotnom stave dieťaťa. Pri nástupe dieťaťa do MŠ po chorobe, rodič prinesie potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od lekára s dátumom nástupu do MŠ.

Verím, že dodržiavaním hygienických a protiepidemiologických opatrení sa vyhneme šíreniu chrípky a respiračných ochorení v našom zariadení.

Ďakujem za pochopenie a spoluprácu.

                                                                         Mgr. Zuzana Michaleková

                                                                         Riaditeľka MŠ