Oznamy pre rodičov

Aktuálne informácie a opatrenia UVZSR:
 • Oznam o zmene termínov a postupu pri prijímaní deti do MŠ: http://mstupolevova.sk/oznamy-pre-rodicov/podmienky-prijimania-deti/
 • Žiadosť o prijatie do MŠ nájdete: http://mstupolevova.sk/oznamy-pre-rodicov/tlaciva-na-stiahnutie/
 • Rozhodnutie – ministerstvo školstva: Rozhodnutie_z_26.marca_2020-_minister_skolstva
 • Zmena termínov zápisu detí do 1.r. ZŠ: Zápis_I.ročník-ZŠ-1 nájdete na https://www.petrzalka.sk/2020-03-26-zmena-terminov-zapisu-deti-do-prvych-rocnikov-zakladnych-skol/
 • Informácie o úhrade príspevkov: https://www.petrzalka.sk/2020-03-26-platby-na-ciastocnu-uhradu-nakladov-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach-za-obdobie-od-aprila-2020-az-do-odvolania-su-zrusene/
 • „Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 s tým, že:
  1.1 podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej materskej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,
  1.2 potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt,
  1.3 ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie
  príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt,
 • zápisy na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020; konkrétne termíny zápisov určí zriaďovateľ s tým, že:
  2.1 zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej základnej školy s dôrazom na
  dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,
  2.2 overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania,
  2.3 zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy , najneskôr do 15. júna 2020,
  2.4 ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania“
Nový minister školstva Branislav Gröhling 24.3.2020 po rokovaní vlády oznámil, na čom sa dohodol spolu s Úradom verejného zdravotníctva, hlavným hygienikom a krízovým štábom.  Tieto informácie a termíny sú dôležité pre materské školy:
 • Od 30. 03. 2020 majú všetky školy prerušenú prevádzku až do odvolania.
 • Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ bude realizovaný od 15. 04. 2020 do 30. 04. 2020 bez osobnej prítomnosti detí, ideálne elektronickou formou.
 •  Žiadosti na materské školy treba podávať od 30. apríla do 31. mája, ani v tomto prípade nebude potrebné potvrdenie o zdravotnom stave.
Ďalšie dôležité informácie  Vám budem priebežne zasielať.
S pozdravom a želaním pevného zdravia
Mgr. Zuzana Michaleková
Ďalšie opatrenia:
Opatrenie_UVZSR_poskytovanie_socialnych_sluzieb24032020
Opatrenie_UVZSR_povinnost_nosit_ruska_24032020
Opatrenie_UVZSR_zakaz_hromadnych_podujati_od_24032020
Opatrenie_UVZSR_zakaz_prevadzok_v_nedelu_sanitarny_den_24032020
Vážení rodičia,
v súvislosti s mimoriadnou situáciou na Slovensku Vám v prílohe posielam aktuálne usmernenia MŠVVaŠ ako aj súhrn prijatých opatrení po zasadnutí krízového štábu.
Pevne verím, že ste všetci zdraví a že túto mimoriadnu situáciu zvládneme.
S pozdravom a želaním pevného zdravia
Mgr.Zuzana Michaleková
Dôležité informácie a opatrenia:

VÁŽENÍ   RODIČIA!

Z dôvodu zvýšenej chorobnosti a výskytu vyššieho počtu respiračných ochorení, ako aj z dôvodu monitorovania chrípky v regióne, bude  v súlade s § 13 h), ods.1 zákona 272/1994 Z.z. a s Metodickým  usmernením  MŠ SR č.15/2005-R  sprísnený vstupný ranný filter detí. V prípade, ak dieťa bude ráno vykazovať známky ochorenia (nádcha, červený noštek od častého čistenia, opuchnuté, červené, tečúce alebo hnisavé oči, kašeľ, teplota), nebude dieťa prevzaté od rodiča do MŠ.  O neprevzatí dieťaťa bude vyhotovený písomný záznam. Dieťa, ktoré neprejde ranným filtrom nastúpi do MŠ len s potvrdením od lekára o zdravotnom stave dieťaťa. Pri nástupe dieťaťa do MŠ po chorobe, rodič prinesie potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od lekára s dátumom nástupu do MŠ.

Verím, že dodržiavaním hygienických a protiepidemiologických opatrení sa vyhneme šíreniu chrípky a respiračných ochorení v našom zariadení.

Ďakujem za pochopenie a spoluprácu.

                                                                         Mgr. Zuzana Michaleková

                                                                         Riaditeľka MŠ