Oznamy pre rodičov

  OZNAM PRE LYŽIAROV

Kvôli zhustenej doprave Vás poprosíme:

 1. Pokiaľ sa rozhodnete priniesť dieťa pred lyžiarskym do MŠ, tak najneskôr do 6:45 hod., po tomto čase už len priamo k autobusu ( MŠ Iľjušinova)
 2. Rodičia, ktorí chcú svoje dieťa priniesť priamo k autobusu najneskôr o 6:50 hod. zraz pri MŠ Iľjušinova.

7:00 hod. odchádza autobus.

Milí rodičia!
Zapojili sme sa do 7. edície grantového programu Nadačného fondu TESCO – „VY ROZHODUJETE MY POMÁHAME“ a náš projekt „BOSONOHO – BALANČNÝ CHODNÍK“ postúpil medzi 3 najlepšie projekty v našom regióne. O poradí víťazov však rozhodnú zákazníci, ktorí budú hlasovať v obchodoch TESCO.
Každý zákazník, ktorý od 20. januára do 16. februára 2020, nakúpi v obchode spoločnosti TESCO, dostane po zaplatení jeden hlasovací žetón, ktorý vhodí do hlasovacieho boxu projektu, ktorý chce podporiť.
Obraciame sa na Vás s prosbou o podporu nášho projektu „BOSONOHO-BALANČNÝ CHODNÍK“ za ktorý môžete hlasovať v obchodoch TESCO v Bratislave-Petržalke na týchto uliciach: Blagoevová 26, Panónska cesta 9, Ševčenkova 23, Vienna gate Kopčianska ul. 10 a Námestie Hraničiarov 37.
Projekty s najväčším počtom hlasov od zákazníkov získajú v jednotlivých regiónoch podporu vo výške 1300 eur.
V prípade našej výhry budú finančné prostriedky využité na zakúpenie nových balančných hracích prvkov na škôlkárske ihrisko a vytvorenie bosonohého chodníka.

Ďakujeme za podporu!
OZ Vodníček Rodičovské združenie pri materskej škole Tupolevova 20

Január:

 • 16.1. Otvorená hodina z angličtiny  –  Žabky, Sovičky, Motýliky (dievčatá) o 15:15 h; Lienky a Motýliky (chlapci) o 15:55 h.
 • 20. – 24.1. Lyžiarsky výcvik (pre prihlásené deti)
 • 27.1. o 9:30 divadlo Agapé: Zimná rozprávka
 • 28.1. od 7:45 do 11:00 hod. Depistáž školskej zrelosti (v troch skupinách) – len pre predškolákov
 • 29.1. od 13:00 do 16:45 hod. Konzultácie pre rodičov predškolákov  o výsledkoch depistáže 

December:

 • 4.12. o 10:00 hod. „Koncert detí zo ZUŠ Topoľčianska“ 
 • 5.12. o 9:30 hod. „Mily a Mikuláš“ (divadlo Kasia + príchod Mikuláša)
 • 12.12. o 15:45 hod. „Vianočná besiedka“ – s vianočným pohostením (prinesú rodičia)

Dodatok č.1/2019 ku školskému poriadku MŠ Tupolevova 20,  ktorým sa mení a  dopĺňa  článok 3, bod 3.12. „Úhrada poplatkov v materskej škole“

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 15/2019  zo dňa  30.09.2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 zo dňa 17.04.2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení  všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2013,  všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2015, všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2019  a  všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2019

 V § 5 odsek 5 znie:

„(5) Plnú sumu úhrady za stravu uhrádza:

 1. zákonný zástupca za dieťa materskej školy, ktoré navštevuje nižší ako posledný ročník pred plnením povinnej školskej dochádzky a nemá nárok na dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom,
 2. zákonný zástupca za neodobratú stravu v danom stravovacom dni, ak neodhlásil dieťa alebo žiaka najneskôr do 7:30 h v danom stravovacom dni z poskytovania stravy v školskej jedálni v danom stravovacom dni.“

V § 5 odsek 6 znie:

„(6) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza:

 1. príspevok na režijné náklady vo výške 0,40 €/deň/dieťa/žiak za odobratú stravu a za neodobratú stravu v danom stravovacom dni, ak neodhlásil dieťa alebo žiaka najneskôr do 7:30 h v danom stravovacom dni z poskytovania stravy v školskej jedálni v danom stravovacom dni,
 2. príspevok na režijné náklady vo výške 0,40 €/deň/dieťa/žiak za podanie stravy prostredníctvom školskej jedálne, ak je táto strava zabezpečená zákonným zástupcom dieťaťa alebo žiaka donáškou.“

Čl. II

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť  22.10.2019.

„V súvislosti s prijatou zmenou VZN č. 15/2019 zo dňa 30. 9. 2019 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach sa mení čas dokedy je potrebné dieťa/ žiaka odhlásiť zo stravovania nasledovne:

–    odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 7,30 hod. v danom stravovacom dni,

–    v zmysle zákona 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR dieťa, ktoré má rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,  má nárok na stravu za poplatok znížený o sumu 1,20 € iba v prípade ak splnil dve podmienky –  zúčastnil sa  výchovno – vzdelávacieho procesu v škole a odobral obed,

–   zákonný zástupca je povinný v prípade neúčasti svojho  dieťaťa na výchovno-vzdelávacom procese dieťa/žiaka zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť plnú sumu príspevku na stravovanie (poplatok za potraviny aj režijné náklady) ,

–    v prípade,  že stravník nebude zo stravy odhlásený niekoľko dní, zákonný zástupca uhrádza stravu za všetky dni neprítomnosti dieťaťa v škole,

–    vypúšťa sa podmienka, že v prvý deň choroby dieťaťa si môže zákonný zástupca obed odobrať do obedára,  nakoľko pri zmene času odhlasovania je táto možnosť bezpredmetná

–    za neodobratú, alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje

Mgr.Zuzana Michaleková

Riaditeľka MŠ

Akcie MŠ

November:

 • 4.11. o 10:00 hod. „Deň materských škôl“ – pochod s hudbou a spevom v okolí MŠ
 • 5.11. o 16:45 hod. Lampiónový sprievod v okolí MŠ (lampióny zabezpečia rodičia)
 • 12.11. o 9:30 hod. „Chorá bábika“ – výchovný koncert
 • 14.11. od 8:30 hod. Vianočné fotenie (podľa objednávky)
 • 12.11. od 8:30 hod. Fotenie s motívmi (objednaní)
 • 18.-22.11. Korčuľovanie (pre prihlásené deti)
 • 25.11. od 15:00 do 16:30 hod. Ochutnávka zdravých nátierok – v jedálni ZŠ
 • 27.11. o 9:00 hod. Divadlo Na hojdačke: Žabí kráľ

Október:

 • 8.10. o 9.30 hod.  Mia Králová: „Farbičkový koncert pre deti“ 
 • 15.10. od  8.30 hod. Jesenné fotenie (podľa objednávky) 
 • 21.-25.10. Plavecký výcvik  (pre prihlásené deti)
 • 24.10. – popoludní  VÝSTAVKA – TVORIVÁ JESEŇ – prehliadka detských výtvorov z prírodnín vytvorených v MŠ aj doma s rodičmi a tekvicových svetlonosov

September:

 • 24.9.  Divadelné predstavenie „Fifo a Vierka na prázdninách“ o 9:30 hod.
 • 30.9. Výlet na Železnú studničku (4-6 ročné deti) o 9:00 hod.