Oznamy pre rodičov

POZVÁNKA NA BRIGÁDU

MILÍ RODIČIA!

Pozývame Vás na brigádu v rámci získania grantu z Tatra banky na dotvorenie školskej záhrady.

Kedy? V piatok 3.7.2020 od 9.00 hod. do cca 15.00 hod.

Čo sa bude v rámci projektu robiť?

 • Sadiť ovocné kríky – ríbezle, maliny, egreše, čučoriedky

 • Presádzať jedličku

 • Vytvoriť ďalšie vyvýšené záhony

 • Sadiť sadenice

Čo ďalšie treba ešte urobiť?

 • Osadiť tabuľu do betónu

Koho potrebujeme?

 • Šikovných oteckov na rýľovanie, manipuláciu s vrecami zeminy, betónovanie

 • Šikovné mamičky na sadenie a úpravy

Čo si treba priniesť?

 • Dobrú náladu

 • Šikovné ruky

 • Rukavice, prípadne vlastné náradie (ostatné zabezpečí MŠ)

 • Náradie na vymiešanie betónu (niečo máme v MŠ)

OBČERSTVENIE ZABEZPEČÍME.

Termín na predloženie potrebných dokladov súvisiacich s prijímaním na výchovu a vzdelávanie

Vážení rodičia,

na základe rozhodnutia číslo: 2020/12500:1-A2110 ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa §150 ods. 8 a §161k zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka nasledovne:

Termín na predloženie potrebných dokladov súvisiacich s prijímaním na výchovu a vzdelávanie (najmä potvrdenia, odporúčania a vyjadrenia) určený predchádzajúcimi rozhodnutiami ministra školstva, vedy, výskumu a športu vydanými podľa §150 ods. 8 a §161k zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je do 14. augusta 2020.

Riaditeľ školy rozhodne o prijatí dieťaťa do 20. augusta 2020.

V tejto súvislosti vás prosíme, aby ste potrebné potvrdenia (potvrdenie od lekára k žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy) a rozhodnutia (o odklade povinnej školskej dochádzky) doručili riaditeľke materskej školy ideálne do 30. júna 2020, aby sme mohli urýchliť rozhodovací proces.

Oznam pre rodičov, ktorí si podali žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ: rozhodnutie ministra školstva

Vyhlásenie: vyhlásenie 15 06 2020

Dodatok č. 3/2020 k Školskému poriadku: Dodatok č. 3 ku školskému poriadku

Povinnosti zákonných zástupcov detí

počas prevádzky materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
mestskej časti Bratislava-Petržalka
do konca školského roka 2019/2020 (do 31.08.2020)

Zákonný zástupca:

 • Dodržiava prevádzku materskej školy od 7.00 h do 16.30 h

 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatni materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

 • Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie do konca školského roka 2019/2020 – dodatok školského poriadku.

 • Odovzdáva dieťa výhradne pedagogickému zamestnancovi materskej školy.

 • Predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

 • Rešpektuje pravidlá zákazu nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy.

 • Zabezpečí dieťaťu náhradné rúško do skrinky.

 • Dohliada na umytie rúk dieťaťa bežným spôsobom, pred vstupom do triedy.

 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje triednu učiteľku a riaditeľku materskej školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

 • Pri ceste s dieťaťom do materskej školy sa riadi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.

 • Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy (vo vonkajších a vnútorných priestoroch) minimalizovať na nevyhnutné minimum.

 • V priestoroch materskej školy sa pohybuje vždy v rúšku, resp. v súlade s hygienicko – epidemiologickými nariadeniami a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa.

 • Dodržiava podmienky, za akých dieťa nemôže nastúpiť do materskej školy, zverejnené na ozname umiestnenom na vchodových dverách materskej školy.

Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a žiakom

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

Dodatok č.2/2020 ku školskému poriadku MŠ Tupolevova 20: Dodatok č.2-2020 ku školskému poriadku MŠ Tupolevova 20

Krúžok zdravé nôžky a chrbátik – informácie

Vzhľadom na momentálnu situáciu v MŠ, krúžky sú pozastavené.
Deti majú ešte predplatené hodiny.
Krúžok zdravé nôžky a chrbátik bude pokračovať v mesiacoch september -november 2020.

Termíny:
16.9.,23.9.,30.9.,7.10.,14.10.,21.10.,
28.10.,4.11.
Čas: 15:15  hod.-16:00 hod.

Rodičov, ktorí majú predškolákov, poprosím kontaktujte ma cacana@centrum.sk, 0905/033 736

Nový kurz v MŠ sa uskutoční až 2. polroku.
Držte sa zdraví.

Edita Olearová Čačaná
Teta nožičková

 

Oznam k pripravenému otvoreniu materskej školy: Oznam pre zákonných zástupcov

Čestné prehlásenie zákonného zástupcu dieťaťa: Čestné prehlásenie zákonného zástupcu dieťaťa

Dôležité informácie a opatrenia:

VÁŽENÍ   RODIČIA!

Z dôvodu zvýšenej chorobnosti a výskytu vyššieho počtu respiračných ochorení, ako aj z dôvodu monitorovania chrípky v regióne, bude  v súlade s § 13 h), ods.1 zákona 272/1994 Z.z. a s Metodickým  usmernením  MŠ SR č.15/2005-R  sprísnený vstupný ranný filter detí. V prípade, ak dieťa bude ráno vykazovať známky ochorenia (nádcha, červený noštek od častého čistenia, opuchnuté, červené, tečúce alebo hnisavé oči, kašeľ, teplota), nebude dieťa prevzaté od rodiča do MŠ.  O neprevzatí dieťaťa bude vyhotovený písomný záznam. Dieťa, ktoré neprejde ranným filtrom nastúpi do MŠ len s potvrdením od lekára o zdravotnom stave dieťaťa. Pri nástupe dieťaťa do MŠ po chorobe, rodič prinesie potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od lekára s dátumom nástupu do MŠ.

Verím, že dodržiavaním hygienických a protiepidemiologických opatrení sa vyhneme šíreniu chrípky a respiračných ochorení v našom zariadení.

Ďakujem za pochopenie a spoluprácu.

                                                                         Mgr. Zuzana Michaleková

                                                                         Riaditeľka MŠ