Oznamy pre rodičov

 • Prerušenie prevádzky materskej školy (21.-23.9.2020):

MŠ-Tupolevova-prerušenie-prevádzky
prerušenie-prevádzky-MŠ-Tupolevova-20
Prerušenie prevádzky materskej školy (18.9.2020): _prerušenie_prevádzky
Vážení rodičia, 
prevádzka MŠ Tupolevova 20, ako aj ostatných materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava – Petržalka bude do 30.9.2020 naďalej v rovnakom čase ako na začiatku školského roka, čiže od 7.00 do 16.00 hod. Naďalej rešpektujte pokyny, ktoré Vám boli zaslané pri nástupe do MŠ, povinnosti zákonných zástupcov a preventívne hygienicko-epidemiologické opatrenia.
V prílohe Vám zasielam nové vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré ste povinní odovzdať v MŠ pri nástupe po neprítomnosti trvajúcej viac ako 3 dni.  Rodičovské združenie  sa z dôvodu preventívnych opatrení nebude konať v materskej škole, ale všetky informácie Vám budú zaslané mailom. Daný mail čítajte pozorne, pretože následne podpisom v materskej škole potvrdíte skutočnosti, o ktorých ste boli informovaní.
Za porozumenie ďakujem.
Mgr. Zuzana Michaleková
Vyhlásenie o bezinfekčnosti (od 10.9.2020): Vyhlásenie o bezinfekčnosti (nové od 10.9.2020)

POKYNY K NÁSTUPU DO MŠ OD  2.9.2020

 1. Prevádzka MŠ bude v termíne od 1.9.2020 do 30.9.2020 od 7.00 do 16.00 hod.
 2. Pozorne si prečítajte povinnosti rodičov , ktoré som Vám poslala a sú  zverejnené na webovej stránke školy
 3. Vyplňte obe zaslané tlačivá (vyhlásenie a dotazník) s dátumom nástupu do MŠ a obe odovzdajte preberajúcim pedagógom v prvý deň nástupu do  MŠ
 4. Vyhlásenie o bezinfekčnosti budete odovzdávať po viac ako 3 dňoch neprítomnosti
 5. V prvý deň nástupu podpíšete  oboznámenie s dodatkom ku Školskému poriadku a s povinnosťami rodiča a ich dodržiavanie.
 6. Denne bude Vášmu dieťaťu meraná teplota
 7. Buďte trpezliví pri rannom filtri a preberaní detí
 8. Dodržujte pokyny pedagogického a pomocného personálu ohľadom počtu ľudí v budove, udržujte 2m odstupy, používajte rúško, návleky, dezinfekciu
 9. Rodičia sú povinní mať rúška v budove MŠ, deti len pri preberaní od rodičov a pri prechádzaní budovou školy do školskej jedálne
 10. Maximálny počet rodičov v jednej šatni je 6, rodič sa v šatni zdrží len nevyhnutný čas. Maximálny čas v budove MŠ je 10 minút.
 11. O 8.00 sa budova MŠ zamyká, po tomto čase už deti nepreberieme, nakoľko je ukončený ranný filter a začína dezinfekcia vstupných priestorov.

DO MŠ  JE  RODIČ POVINNÝ DIEŤAŤU ZABEZPEČIŤ:

 • Prezuvky, náhradné oblečenie na prezlečenie do triedy, odporúčame tepláky , legíny (dieťa nesmie byť v triede v odeve, v ktorom bude vonku na dvore) , aspoň dve čisté rúška denne, čistú prázdnu fľašu označenú menom na pobyt vonku, pyžamo (všetkým  deťom, aj keď predškoláci nemusia spávať, ale budú   relaxovať a odpočívať z dôvodu psychohygieny)
 • Ruksak alebo tašku na odnášanie použitého oblečenia, rúšok.

ODPORÚČAME DIEŤAŤU ZABEZPEČIŤ:

 • Bezkontaktné mydlo označené menom dieťaťa (deti, ktoré nebudú mať vlastné mydlo, budú používať mydlá s dávkovačom zabezpečené materskou školou)

DO MŠ JE ZAKÁZANÉ NOSIŤ:

 • Akékoľvek jedlo a pitie z domu , sladkosti, žuvačky, ani na detské oslavy
 • Zubnú kefku, pastu, pohár
 • Uterák (deti budú používať papierové uteráky)
 • Vlastné hračky, žiadne, ani malé
 • Hračky na spanie

Povinnosti zákonných zástupcov detí  počas prevádzky  materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
mestskej časti Bratislava-Petržalka
od 1.9. do 30.9.2020

Zákonný zástupca:

 • Dodržiavať prevádzku materskej školy od 7.00 h do 16.00 h.
 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov – 2 metre, dezinfekcia rúk, dezinfekcia obuvy).
 • Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie od 1.9.2020 do 30.9.2020 – dodatok školského poriadku.
 • Odovzdáva dieťa výhradne pedagogickému zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme až po zmeraní teploty a na základe záveru ranného zdravotného filtra.
 • Predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie ( tlačivo vyplní v MŠ pri nástupe).
 • Rešpektuje pravidlá zákazu nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy.
 • Zabezpečí dieťaťu náhradné rúško do skrinky.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje riaditeľa materskej školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestnym príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
 • Zabezpečí, aby deti do materskej školy prichádzali a odchádzali s v sprievode jednej osoby. V prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov.
 • Pri ceste s dieťaťom do materskej školy riadi opatreniami ÚVRZ SR a pokynmi RÚVZ.
 • Celkový čas zdržiavania sa zákonného zástupcu s dieťaťom v materskej škole (vo vonkajších a vnútorných priestoroch) nesmie presiahnuť 10 minút.
 • V priestoroch materskej školy sa pohybuje vždy v rúšku.

Semafor pre materské školy: Semafor pre materské školy (26.8.2020)

Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021: Príloha 3 – Dotazník a Vyhlásenie rodiča na začiatku školského roka (26.8.2020)

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti: Vyhlásenie o bezinfekčnosti (nové od 10.9.2020)

Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a deťom

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy sa dieťa preukáže vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

VÁŽENÍ   RODIČIA!

Z dôvodu zvýšenej chorobnosti a výskytu vyššieho počtu respiračných ochorení, ako aj z dôvodu monitorovania chrípky v regióne, bude  v súlade s § 13 h), ods.1 zákona 272/1994 Z.z. a s Metodickým  usmernením  MŠ SR č.15/2005-R  sprísnený vstupný ranný filter detí. V prípade, ak dieťa bude ráno vykazovať známky ochorenia (nádcha, červený noštek od častého čistenia, opuchnuté, červené, tečúce alebo hnisavé oči, kašeľ, teplota), nebude dieťa prevzaté od rodiča do MŠ.  O neprevzatí dieťaťa bude vyhotovený písomný záznam. Dieťa, ktoré neprejde ranným filtrom nastúpi do MŠ len s potvrdením od lekára o zdravotnom stave dieťaťa. Pri nástupe dieťaťa do MŠ po chorobe, rodič prinesie potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od lekára s dátumom nástupu do MŠ.

Verím, že dodržiavaním hygienických a protiepidemiologických opatrení sa vyhneme šíreniu chrípky a respiračných ochorení v našom zariadení.

Ďakujem za pochopenie a spoluprácu.

                                                                         Mgr. Zuzana Michaleková

                                                                         Riaditeľka MŠ