Oznamy pre rodičov

Nové telefónne číslo pre odhlasovanie detí: 0947 487 458.

NAJNOVŠIE INFORMÁCIE:

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka: VZN_c_15_2020_o_prispevkoch_v_skolach
Oznam VZN príspevky v školách 1.1.2021

Rozhodnutie k prerušeniu prevádzky 23 MŠ a k prevádzke MŠ Iľjušinova od 18.1.2021 do 22.1.2021: Rozhodnutie o prerušení prevádzky MŠ

Vážení rodičia,

v zmysle rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2021/9418:1-A1810 s účinnosťou od 11. 01. 2021 mimoriadne sa prerušuje vyučovanie v školách a prevádzka školských zariadení.  

V zmysle rozhodnutia zriaďovateľa 23 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Petržalka nebude v prevádzke od 11. 1. 2015 do 15.1.2021.

Od 11. 1. 2021 do 15. 1. 2021 bude v prevádzka MŠ Iľjušinova a to len pre oboch zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti oboch zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti. 

Zároveň Vás žiadame, aby ste do zajtra, t.j. 8.1.2021 do 8.00 hod. nahlásili prípadný  záujem o umiestnenie detí do MŠ Iľjušinova od 11.1.2021 do 15.1.2021 v prípade, ak patríte medzi  zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a  zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti.

Menný zoznam detí, ktoré nastúpia do MŠ Iljušinova od 11.1.2021 bude zaslaný oddeleniu školstva a riaditeľke MŠ Iljušinova. V  MŠ Iľjušinova si od zákonných zástupcov prihlásených detí priamo vyžiadajú potrebné údaje o dieťati v zmysle zákona a vyplnia Čestné prehlásenie k 11 1 2021, že obaja pracujú v kritickej infraštruktúre alebo ich povaha práce neumožňuje ju vykonávať z domácnosti.

Čestné prehlásenie k 11 1 2021 si môžete stiahnuť na našej stránke.

Za porozumenie a včasné nahlásenie potreby umiestnenia dieťaťa v náhradnej MŠ Vám vopred ďakujem.

Mgr. Zuzana Michaleková

Riaditeľka MŠ

Čestné prehlásenie k 11 1 2021
Rozhodnutie k prerušeniu prevádzky 23 MŠ a k prevádzke MŠ Iľjušinova od 11.1.2021 do 15.1.2021: Rohodnutie_prerušenie MŠ

Povinnosti zákonných zástupcov detí počas prevádzky  materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
mestskej časti Bratislava-Petržalka
od 1.10.2020

Zákonný zástupca:

 • Dodržiavať prevádzku materskej školy od 6.30 h do 16.30 h.
 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov – 2 metre, dezinfekcia rúk, používanie návlekov).
 • Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie od 1.10.2020 – dodatok školského poriadku.
 • Odovzdáva dieťa výhradne pedagogickému zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme až po zmeraní teploty a na základe záveru ranného zdravotného filtra.
 • Predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie ( tlačivo vyplní v MŠ pri nástupe).
 • Rešpektuje pravidlá zákazu nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy.
 • Zabezpečí dieťaťu náhradné rúško do skrinky.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje riaditeľa materskej školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestnym príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
 • Zabezpečí, aby deti do materskej školy prichádzali a odchádzali s v sprievode jednej osoby. V prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov.
 • Pri ceste s dieťaťom do materskej školy riadi opatreniami ÚVRZ SR a pokynmi RÚVZ.
 • Celkový čas zdržiavania sa zákonného zástupcu s dieťaťom v materskej škole (vo vonkajších a vnútorných priestoroch) nesmie presiahnuť 10 minút.
 • V priestoroch materskej školy sa pohybuje vždy v rúšku.

DO MŠ  JE  RODIČ POVINNÝ DIEŤAŤU ZABEZPEČIŤ:

 • Prezuvky, náhradné oblečenie na prezlečenie do triedy, odporúčame tepláky , legíny (dieťa nesmie byť v triede v odeve, v ktorom bude vonku na dvore) , aspoň dve čisté rúška denne, čistú prázdnu fľašu označenú menom na pobyt vonku, pyžamo (všetkým  deťom, aj keď predškoláci nemusia spávať, ale budú   relaxovať a odpočívať z dôvodu psychohygieny)
 • Ruksak alebo tašku na odnášanie použitého oblečenia, rúšok.

ODPORÚČAME DIEŤAŤU ZABEZPEČIŤ:

 • Bezkontaktné mydlo označené menom dieťaťa (deti, ktoré nebudú mať vlastné mydlo, budú používať mydlá s dávkovačom zabezpečené materskou školou)

DO MŠ JE ZAKÁZANÉ NOSIŤ:

 • Akékoľvek jedlo a pitie z domu , sladkosti, žuvačky, ani na detské oslavy
 • Zubnú kefku, pastu, pohár
 • Uterák (deti budú používať papierové uteráky)
 • Vlastné hračky, žiadne, ani malé
 • Hračky na spanie

Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a deťom

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy sa dieťa preukáže vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.