MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-PETRŽALKA

Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava

č. j. 3903/2017/14-OŠaŠ                                                                       V Bratislave 13. 02. 2017

Oznam o mieste a termíne prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka pre školský rok 2017/2018

Miesto a termín prijímania detí do materských škôl:

V zmysle 59 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) ao zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon”) prijímanie detí do materských Škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-PetržaIka po dohode s riaditeľkami jednotlivých materských škôl (ďalej len „MŠ”) so zriaďovateľom sa uskutoční v termíne od 19. apríla do 3. mája 2017

v 23 MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Na základe písomnej Žiadosti zákonných zástupcov detí sa do MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len „mestská časť“), v zmysle  59 ods. 1 školského zákona, budú prijímať:

  1. spravidla deti vo veku od 3 rokov (deti, ktoré v roku 2017 dovŕšia vek 3 rokov) do 6 rokov ich veku,
  2. prednostne deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a majú v nasledujúcom školskom roku plniť povinnú školskú dochádzku,
  3. prednostne deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenie povinnej školskej dochádzky.

Ostatné podmienky prijímania detí v zmysle 3 vyhláškž č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. určí riaditeľka príslušnej MS a po prerokovaní s pedagogickou radou školy zverejní na všeobecne prístupnom mieste.

Do špeciálnych tried v MŠ možno podať žiadosť aj o prijatie aj dieťaťa so zdravotným postihnutím a zdravotným oslabením nasledovne: ľahko mentálne, zmyslovo alebo telesne postihnuté, s narušenou komunikačnou schopnosťou, deti s poruchami správania do MŠ Turnianska, deti s autizmom do MŠ Iľjušinova, deti s poruchami výživy do MŠ Pifflova. V zmysle S 59 ods. 5 školského zákona o prijatí dieťaťa so zdravotným postihnutím rozhoduje riaditelka MŠ po vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a vyjadrení všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím aj s vyjadrením príslušného odborného lekára.

Pri prijímaní detí zákonní zástupcovia detí predložia žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ s potvrdením o zdravotnom stave — tlačivo „Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole s vyučovacím jazykom slovenským” (ďalej len „žiadosť”). Žiadosť je zverejnená a dá sa stiahnuť z internetovej stránky www.petrzalka.sk v oblasti školstvo a z internetových stránok jednotlivých MŠ. Žiadosť môže poskytnúť aj príslušná MŠ.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ oznámia riaditelky MŠ zákonným zástupcom detí najneskôr do 09. 06. 2017.