Prerušenie prevádzky materskej školy 21.-23.9.2020:

Oznam o zmene termínov a postupu prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka pre školský rok 2020/2021: