Názov MŠ: Tupolevova 20

Adresa: Tupolevova 20

Tel. čislo MŠ: 0903 519 007
Tel. číslo p. riaditeľka: 0903 436 174

Občianske združenie:
„Vodníček“ bolo založené v Januári 2017

Prevádzkový čas

6:30 – 17:00

Priebeh dňa

06:30 – 8:00    schádzanie detí
08:00 –  8:45    hry a hrové činnosti, cvičenie, hygiena
08:45 – 9:00    desiata
09:00 – 10:00    vzdelávacia činnosť
10:00 – 11:15    pobyt vonku
11:30 – 12:00    obed
12:15 – 14:00    odpočinok
14:30 – 14:45    olovrant
15:00 – 17:00    hry a hrové činnosti

Kolektív MŠ

 • Trieda Žabky:
  Silvia Remeníková – triedna učiteľka
  Bc. Juliana Mikulajová
 • Trieda Motýliky:
  Mgr. Zuzana Michaleková – riaditeľka MŠ Tupolevova
  Mgr. Eva Holišová – triedna učiteľka
 • Trieda Sovičky:
 • Mária Billá – triedna učiteľka
 • Mgr. Lea Szabóová
 • Trieda Lienky:
 • Mgr. Nikoleta Gódányová – triedna učiteľka
 • PaedDr. Erika Holásková

Zameranie MŠ

Materská škola vznikla 1.1. 2015 ako elokované pracovisko MŠ Iliušinová 1 . Osamostatnila sa k Januáru 2016.

Zriaďovateľom školy je Mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava. Zamestnávateľom školy je Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Bohrova 1, 851 01 Bratislava.

Naša škola prevádzkuje 4 triedy s celkovým počtom 88 detí. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom spravidla od troch do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Škola má zriadené 4 homogénnne triedy. Materská škola je umiestnená v prístavbe budovy Základnej školy Tupolevova 20 na prvom a druhom poschodí.

Naša materská škola má enviromentálny charakter, jej hlavnou úlohou je budovanie pozitívneho vzťahu k prírode a prostrediu, v ktorom deti žijú. Formujeme v deťoch ochranárske postoje a snažíme sa ich viesť k starostlivosti o prostredie, v ktorom vyrastajú.

Rada školy

 • Mgr. Eva Holišová – predseda rady školy
 • Mgr. Gabriela Vorošová – podpredseda
 • Mgr. Veronika Redechová – člen, zástupca zriaďovateľa
 • Mgr. Ivan Uhlár – člen, zástupca zriaďovateľa
 • Mgr. Lea Szabóová – člen, zástupca pedagogických zamestnancov
 • Ing. Jana Hozlárová – člen, zástupca rodičov
 • Viola Ondrovičová – člen, zástupca nepedagogických zamestnancov