Názov MŠ: Tupolevova 20

Zriaďovateľ:

 •  Mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava,
 •  poverená vedením oddelenia školstva : Ing. Andrea Garanová,
 •  poverená vedením predprimárneho a primárneho vzdelávania:  PaedDr. Katarína Brťková
 • metodické usmernenie:  Mgr. Anna Sonneková

Prevádzka materskej školy:  od 06.30 hod. do 17.00 hod.

Riaditeľka školy: Mgr. Zuzana Michaleková

Telefonický kontakt: 0947 487 457

V čase neprítomnosti riaditeľky školy je poverená zastupovaním: PaedDr. Erika Holásková

Konzultačné hodiny:  – párny týždeň – utorok: od 16.30 hod. do 17.00 hod.,

– nepárny týždeň – utorok až štvrtok: od 11.00 hod.  do 13.00 hod.

Adresa materskej školy: MŠ Tupolevova 20, 851 01 Bratislava

Mailová adresa:  mstupolevova@gmail.com, mstupolevova@petrzalka.sk

Telefónne číslo na odhlasovanie detí: 0947 487 458

Web stránka školy – adresa:   www.mstupolevova.sk

Vedúca školskej jedálne:  Eva Černá

Telefónne číslo ŠJ: 02/207 63 823

Mailová adresa ŠJ: sjtupolevova@gmail.com

Občianske združenie: “ OZ Vodníček Rodičovské združenie pri materskej škole Tupolevova 20″  založené v januári 2017

Prevádzkový čas

6:30 – 17:00

Priebeh dňa

06:30 – 8:00    schádzanie detí
08:00 –  8:45    hry a hrové činnosti, cvičenie, hygiena
08:20 – 9:05    desiata (2 smeny)
09:00 – 10:00    vzdelávacia činnosť
10:00 – 11:15    pobyt vonku
11:20 – 12:05    obed (2 smeny)
12:15 – 14:00    odpočinok
14:10 – 14:45    olovrant (2 smeny)
15:00 – 17:00    hry a hrové činnosti

Kolektív MŠ

 • Trieda Žabky:
  Ivana Vlková  – triedna učiteľka
  Mgr. Darina Sedláčková
 • Trieda Motýliky:
  Mgr. Zuzana Michaleková – riaditeľka MŠ Tupolevova
  Mgr. Katarína Rosincová – triedna učiteľka
 • Trieda Sovičky:
 •  Mgr. Lea Szabóová – triedna učiteľka
 • Mgr. Jana Strelcová
 • Trieda Lienky:
 • Mgr. Nikoleta Gódányová 
 • PaedDr. Erika Holásková – triedna učiteľka

Zameranie MŠ

Materská škola vznikla 1.1. 2015 ako elokované pracovisko MŠ Iliušinová 1 . Osamostatnila sa k januáru 2016.

Zriaďovateľom školy je Mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava.

Naša škola prevádzkuje 4 triedy s celkovým počtom 88 detí. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom spravidla od troch do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Škola má zriadené 4 homogénnne triedy. Materská škola je umiestnená v prístavbe budovy Základnej školy Tupolevova 20 na prvom a druhom poschodí.

Naša materská škola má environmentálny charakter, jej hlavnou úlohou je budovanie pozitívneho vzťahu k prírode a prostrediu, v ktorom deti žijú. Formujeme v deťoch ochranárske postoje a snažíme sa ich viesť k starostlivosti o prostredie, v ktorom vyrastajú.

Rada školy

 • Rada školy:

Predseda: Mgr. Darina Sedláčková – pedagogický zamestnanec

Členovia: Mgr.Lea Szabóová – pedagogický zamestnanec

Monika Slovíková – nepedagogický zamestnanec

Veronika Rebrošová – rodič

Mária Chvílová – rodič

Mgr. Anna Sonneková – za zriaďovateľa

Mgr. Iveta Jančoková – za zriaďovateľa

Rodičovské  združenie – Občianske združenie Vodníček Rodičovské združenie pri materskej školy Tupolevova 20:

Predsedníčka:  p. Vachálková

Hospodárka: p. Miková

Členovia:  p.  Oleárová

                   p. Schoellerová

                    p. Vlková

                    p. Jojárt

                    p. Holásková

                    p. Pokorná