Jedálny lístok: 8-12

Stravovanie detí:  – jedlo sa deťom podáva v jedálni ZŠ Tupolevova

  Žabky a Sovičky Motýliky a Lienky
Desiata 08.20- 8.40 8.35 – 8.55
Obed 11.15 – 11.50 11.35 – 12.05
Olovrant 14.15 – 14.35 14.35 – 14.55

Platby

Stravná jednotka na deň pre deti bez dotácie: 1,94 €

Desiata: 0,38 €
Obed: 0,90 €
Olovrant: 0,26 €
Režijné náklady: 0,40 €

Stravná jednotka na deň pre deti s dotáciou: 0,74 €

Stravné: 0,34
Režijné náklady: 0,40

ZMENA !!!! Úhrada do 25.dňa mesiac vopred
Číslo účtu: SK35 5600 0000 0094 0110 2009

V septembri platia všetky deti plnú platbu, aj
predškoláci. Peniaze budú slúžiť ŠJ na vykrytie nákladov
na stravu pri neodhlásení dieťaťa zo stravy.

Kontakt na jedáleň

Školská jedáleň pri MŠ Tupolevova 20:

02/207 63 823

e-mail: sjtupolevova@gmail.com

vedúca ŠJ: Eva Černá