Jedálny lístok: 17.-21.6.19

10.-14.6.2019

Stravovanie detí:  – jedlo sa deťom podáva v jedálni ZŠ Tupolevova

  Žabky a Motýliky Lienky a Sovičky
Desiata 08.20- 8.40 8.45 – 9.05
Obed 11.20 – 11.50 11.35 – 12.05
Olovrant 14.10 – 14.30 14.25 – 14.45

Úhrada k 10. dňu v nasledujúcom mesiaci. Milí rodičia, potvrdenie o zaplatení stravy môžete odovzdať učiteľkám alebo poslať mailom sjtupolevova@gmail.com.

Vážení rodičia,

Od 1.1.2019 nadobudne účinnosť zákon č.544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR z ktorého vyplýva, že každé dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy má nárok na dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom s účinnosťou od 1.1.2019. Ide o dotáciu, ktorá je určená na podporu výchovy k stravovacím návykom, nie o bezplatné stravovanie.

Nárok na dotáciu majú:

a). deti predškolského veku, ktoré do 31.8.2018 dovŕšili 5 rokov veku

b). deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou

c). deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou

d). deti navštevujúce MŠ, ktoré sú z rodín, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi

Vzhľadom na skutočnosť, že ide o dotáciu a nie bezplatné stravovanie, budú zákonní zástupcovia detí, v zmysle platného VZN mestskej časti č.1/2012 a v znení VZN č. 3/2015 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Petržalka, uhrádzať rozdiel medzi poskytovanou dotáciou a finančným limitom na nákup potravín (4.finančné pásmo 1,27 €/deň)

Rozdiel medzi výškou poplatku  určeného finančným pásmom 1,27 € a dotáciou poskytovanou MPSVaR SR vo výške 1,20 €/deň je 0,07 €/deň.

Nezmenená, v zmysle uvedeného VZN ostáva výška príspevku zákonných zástupcov dieťaťa na čiastočnú úhradu režijných nákladov v sume 0,30 €/ deň.

Za dieťa budete teda doplácať rozdiel medzi výškou poplatku  určeného finančným pásmom a dotáciou vo výške 0,07 € + režijný poplatok 0,30 € = spolu 0,37 €/deň.

Nárok na dotáciu majú aj všetky deti uvedené pod písmenami a,b,c,d, ktoré majú diétne stravovanie a na základe odborného posúdenia lekára im diétnu stravu zabezpečujú zákonní zástupcovia donáškou. Za tieto deti neplatia zákonní zástupcovia doplatok, ani režijné náklady. Zákonní zástupcovia dostanú na účet dotáciu vo výške 1,20 €/deň a to za deň, kedy sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ.

Nakoľko dotácia z MPSVaR bude vyplácaná zriaďovateľovi a následné poukázaná školským jedálňam až po 25.1.2019 a deti sa začnú stravovať v MŠ už od 8.1.2019, je pravdepodobné, že budete v januári platiť ešte vyššiu sumu, ktorá Vám však po pridelení dotácie bude odrátaná ako preplatok.

S pozdravom

Mgr.Zuzana Michaleková

Riaditeľka MŠ

Platby

Stravná jednotka na deň1,67 €

Desiata:     0,30 €

Obed:         0,72 €

Olovrant:   0,25 €

Režijné:      0,40 €

Kontakt na jedáleň

Školská jedáleň pri MŠ Tupolevova 20:

02/207 63 823

e-mail: sjtupolevova@gmail.com

vedúca ŠJ: Eva Černá